Nieuws

20 februari - Waardebon energiebesparende producten

De gemeente Haarlemmermeer heeft waardebonnen verstrekt aan haar bewoners voor het aanschaffen van LED-lampen, maar wij waren op dat moment helaas bij hun niet beeld. Wij hebben hierover contact opgenomen en de gemeente biedt haar excuses erover aan dat wij de waardebon voor energiebesparende producten niet hebben ontvangen.

De woonbootbewoners kunnen een e-mail sturen met hun adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) aan energie@haarlemmermeer.nl. De gemeente ontvangt jullie aanvraag graag voor aanstaande maandag zodat ze duidelijk overzicht hebben hoeveel mensen nog in aanmerking willen komen voor een waardebon. Er wordt een aparte pot voor ons aangemaakt.

Meer over de actie kan je vinden op energielokethaarlemmermeer.nl/verzilver-jouw-gele-ledwaardebon

Dus wil je ook in aanmerking komen voor een waardebon, vraag deze dan nog dit weekend aan!

26 januari Havengebied flirt met Houtrakpolder

Voor de mensen uit Zwanenburg-Halfweg, Haarlemmerliede en Spaarndam is de Houtrakpolder een geliefde groene buffer tussen het Amsterdamse havengebied en Spaarnwoude. Maar de haven heeft al meerdere malen laten doorschemeren graag uit te willen breiden richting het poldergebied. Meer hierover

30 december 2020 - Zienswijze evenementenbeleid Haarlemmermeer

Onze vereniging heeft een zienswijze ingediend over het concept uitvoeringsbeleid evenementen Haarlemmermeer.

De officiële bekendmaking van 20 november 2020 met de info over het indienen van inspraakreacties/zienswijzen (ook beschikbaar als PDF)

17 december 2020 - Goed en slecht nieuws

Zie de voortgangsbrief en nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen over de Polderheuvel en Ruigoord in Amsterdam. Omwonenden en GEEN N1 hebben successen geboekt maar er zijn ook tegenvallers. Je kunt het lezen in de nota van beantwoording (op pagina 10 en vanaf pagina 23).

Meer over wat dit betekent voor de dance-evenementen op de Polderheuvel en de slaapverstoring in onze woonomgeving vanuit Ruigoord en de tegenvaller van N1.

Dank aan alle bewoners die een zienswijze hebben ingediend - we hebben samen resultaat bereikt voor met name Ruigoord en een beetje voor de Polderheuvel!

16 november - Ontwikkelboek voor de Bretten

Amsterdam heeft zich als doel gesteld om de Bretten tot 2030 toekomstbestendig te maken samen met alle betrokkenen. Daar horen wij als omwonenden bij. In het ontwikkelboek (6 MB) dat hierover is gepubliceerd, lees je hoe ver de plannen zijn. In de video (op 7:20 min) zie je wat de plannen zijn voor Het Laatste Huis aan de Groote Braak. Laat het ons weten als je hier gedachten over hebt!

Zie ook dit artikel in Het Parool

10 november - Uitbreiding Westpoort?

De Amsterdamse haven heeft haar oog laten vallen op de Houtrakpolder. Het groen in buurgemeente Haarlemmermeer komt in het vizier als de haven binnen de Ring-A10 moet plaatsmaken voor de nieuwe wijk Haven-Stad. Meer hierover in Het Parool.

21 oktober - Kruising Westzijde (3)

Bekendmaking verkeersbesluit in de Staatscourant inzake intrekken voorrangsregeling fietspad:

Naar aanleiding van ingekomen bezwaren van bewoners van Zijkanaal F West is gebleken dat de voorbereidingsprocedure niet is verlopen zoals dit voorgeschreven is. De gemeente heeft alsnog met de bewoners van Zijkanaal F West gesproken en aan de hand van de ontvangen signalen is gebleken dat een voorrangsregeling hier niet op zijn plaats blijkt te zijn. Er liggen hier geen aparte voetpaden/trottoirs. Voetgangers delen daardoor de rijbaan met het overige verkeer, lopen op het fietspad en wijken soms uit naar de berm. Hierdoor kunnen zich (potentiële) conflicten voordoen tussen snelfietsverkeer op het fietspad en voetgangers. Op het moment dat het fietspad nu in de voorrang zou worden gezet, ontstaat het risico dat dit knelpunt zich verergert.

De gemeente heeft met de bewoners afgesproken dat bij de komende onderhoudswerkzaamheden, waarbij tevens 30 km/u zal worden ingesteld, wordt onderzocht hoe dit kruispunt precies ingericht wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met het gemeentelijk beleid waarin staat dat het fietspad onderdeel is van een recreatieve route.

26 september - Alsof bassen landen op een zere plek

Het vliegtuiglawaai boven ons hoofd is er al decennialang. Maar dat wil niet zeggen dat we de groei van het vliegtuiglawaai als vanzelfsprekend hoeven te accepteren. De afgelopen maanden hebben wij onze woonomgeving kunnen ervaren zonder vliegtuiglawaai en zonder festivallawaai. Zo kan het dus zijn. 'Landen op een zere plek' (4,4 MB) is een artikel in het blad Geluid geschreven door Frances, de secretaris van onze vereniging.

21 september - Kruising Westzijde(2)

Na uitgebreid overleg met de gemeente is besloten om het besluit niet uit te voeren. In 2021 wordt het wegdek van de Westzijde vernieuwd en voorafgaand daaraan gaan we weer met elkaar in gesprek voor een oplossing waarbij ruimte en veiligheid voor voetgangers wordt meegenomen. Wij zijn blij dat de gemeente ons gehoord heeft.

20 september - ALV uitgesteld

Na een uitgebreide voorbespreking over de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober hebben wij als bestuur besloten om deze niet door te laten gaan. De ontwikkelingen rond corona vinden we niet passen bij een bijeenkomst met een grotere groep mensen, die we bovendien graag afsluiten met een hapje en een drankje. De verantwoording om dat in goede banen te leiden is groot. En als leden die altijd bij onze vergaderingen aanwezig zijn, zich nu door corona belemmerd voelen om te komen, dan schiet de vergadering zijn doel voorbij.

Daarom hebben wij het volgende besloten:

  • We bereiden de stukken van de ALV gewoon voor zoals we hebben gepland;
  • We delen deze digitaal (en waar nodig op papier) met alle leden op of rond 7 oktober;
  • Reacties van leden die daar behoefte aan hebben zijn welkom;
  • Tijdens de ALV van 2021 moeten de leden het gevoerde beleid over 2 jaar formeel goedkeuren.

De leden zijn hierover per e-mail bericht op 20 september 2020

19 augustus - Inspraakperiode evenementenbeleid Amsterdam

Amsterdam heeft het eigen evenementenbeleid geëvalueerd en wijzigingen aangebracht. Daarover kunnen tot 10 september zienswijzen ingediend worden.

In het kort komt het erop neer dat ze het voor bewoners belangrijkste advies dat uit de evaluatie gekomen is, naast zich neerleggen en op de Polderheuvel in Amsterdam vanaf 2012 dance-evenementen formeel toestaan en in Ruigoord na 23:00 uur dancemuziek in de open lucht toestaan. Dat laatste is notabene in strijd met het eigen beleid. Op de homepage van geen 1.nl (bovenste nieuwsitems) kan je hierover meer informatie vinden.

GEEN N1 moedigt omwonenden aan om zelf ook een zienswijze in te dienen zodat Amsterdam ziet hoeveel bewoners hierbij betrokken zijn. Meer informatie over wat dat inhoudt en waar je het naartoe moet sturen kan je daar dan ook vinden. Je kunt op die site ook een kant-en-klare zienswijze downloaden, je naam en adres invullen en dat opsturen als jouw eigen zienswijze.

18 augustus - Update berenklauwen (2)

Rijnland gaat het probleem met de berenklauwen vanaf nu serieus oppakken. Alle locaties zijn in kaart gebracht. In september worden de berenklauwen voor de eerste keer gemaaid voordat ze bloemen krijgen. De steel laten ze deels staan zodat deze kan inregenen en wegrotten. Vanaf volgend jaar gaan ze dat 4 keer in het seizoen doen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat ze afnemen en uiteindelijk verdwijnen.

Rijnland neemt zelf contact op met het recreatieschap, de gemeente Amsterdam en de pachter van de weide langs Zijkanaal F West ten noorden van de dam, over de locaties die onder hun verantwoording vallen, zodat zij daar de berenklauwen tegelijkertijd ook gaan aanpakken.

25 juli 2020 - Update berenklauwen (1)

Op 1 juli hebben wij een melding gedaan bij Rijnland over de toename van het aantal berenklauwen rond onze woonarken en met het verzoek in te grijpen. Vrijdag 24 juli zijn ze begonnen om de berenklauwen te maaien. Op dit moment ligt een deel plat en zijn daarvan niet alle bloemen met zaden afgevoerd. We hopen dat ze maandag verder gaan met maaien en dat alle omgehakte planten (met hun zaden) worden afgevoerd.

23 juli 2020 - Datum ALV

Op woensdagavond 7 oktober houden we onze Algemene Ledenvergadering in het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg. Daar gaan we een zo leuk als mogelijke ALV organiseren binnen de beperkingen van de 1,5 meter-regel. Mochten de coronaregels tegen die tijd worden aangescherpt dan is er altijd nog de mogelijkheid om elektronisch te vergaderen met Zoom. Maar vooralsnog houden we nog even vast aan een vergadering waarbij we elkaar persoonlijk - op afstand - kunnen ontmoeten. Dus zet de datum alvast in je agenda, de details volgen na de zomervakantie.

23 juli 2020 - Onze site is live!

De site van onze bewonersvereniging is live. Met informatie over Zijkanaal F, de geschiedenis van de woonarken, de actualiteiten en met beeld dat voor zichzelf spreekt. Reacties zijn welkom.

7 juli 2020 - Overdracht fietsbrug aan Recreatieschap Spaarnwoude

Zie het Noordhollands Dagblad, de Meerbode en HC Nieuws, aanleiding voor ons om ook de daarin genoemde bestuurders te wijzen op het gebrek aan veiligheid voor voetgangers in onze woonomgeving.

29 mei 2020 - Nieuwe witte fietsbrug

Fietsbrug dekt de lading eigenlijk niet, want de brug is bestemd voor fietsers én voetgangers. En dat is een punt voor omwonenden. Dus laten we vanaf nu zeggen: de witte brug. Of het witte bruggetje zo je wilt.

De oude houten brug is vervangen door een metalen brug. Een mooie ranke brug, met een ronding erin. Gemaakt door Haasnoot Bruggen. Met speciale vermelding omdat we met veel bewondering hebben toegekeken hoe zij deze klus hebben geklaard. Rustig, geconcentreerd, bijna in stilte waren ze aan het werk en toen stond daar in korte tijd ineens een nieuwe brug. Heel knap en mooi om te zien.

Het wegdek van het dammetje is tegelijkertijd ook vernieuwd. En er zijn op verzoek van de bewonersvereniging borden geplaatst die aangeven dat de weg over de witte brug en het dammmetje bestemd is voor fietsers én voetgangers. Het asfalt op het dammetje zou fietspad-rood blijven maar is op ons verzoek weer gewoon grijs geworden. Het is formeel weliswaar nog steeds een fietspad maar tegelijk dus ook een gedeelde ruimte voor beide weggebruikers. Het is voor ons vooral belangrijk dat fietsers hier nu op gewezen worden.

23 mei 2020 - AED

Onze AED-actie bij de Hartstichting is geslaagd. Met veel dank aan alle bewoners die bijgedragen hebben! De laatste donatie was afkomstig van Awakenings en daarmee hebben we het eindbedrag gehaald. Waarvoor ook dank!

De AED is geplaatst op Zijkanaal F West 23, aan de straatkant van de garage, rechts van de witte garagedeuren. Voel je vrij om 'm van dichtbij te bekijken, let wel op de afstap.

20 mei 2020 - Kruising Westzijde (1)

De gemeente heeft een besluit genomen om de veiligheid te verbeteren op de kruising van de Westzijde met het fietspad. Alleen zijn ze vergeten dat voetgangers ook weggebruikers zijn en dat - met het besluit om het fietspad voorrang te geven - het met een fietssnelweg er voor hun juist onveiliger op wordt. Dus heeft onze vereniging een bezwaar ingediend. Dat gelukkig goed door de gemeente is opgepakt dankzij de tussenkomst van onze nieuwe gebiedsmanager. De uitvoering van het besluit staat nu in de wacht en er is inmiddels nogmaals gekeken naar het kruispunt door de verkeersdeskundige van de gemeente. Er volgt een uitnodiging van de gemeente voor een gesprek met de bewonersvereniging.

13 mei 2020 - Tijdelijke opheffing stremming sluisjes

Dit weekend organiseert de aannemer weer een doorvaarmogelijkheid voor de bewoners van Zijkanaal F. Dit is van vrijdagavond 22 mei (18:00 uur) tot maandagochtend 25 mei (06:00 uur).

24 april 2020 - Nieuwe assistent-gebiedsmanager

Kennismakingsgesprek met de nieuwe assistent-gebiedsmanager Peter de Waard. We spraken ondermeer over de veiligheid van de voetgangers op de fietspaden, de berenklauwen, de overlast van zwemmers, en de mogelijkheden voor subsidie.

21 april 2020 - Dance-evenementen geschrapt

Alle festivals gaan in ieder geval tot 1 september niet door. Dat betekent voor ons dit jaar geen Awakenings, geen Wooferland, geen (6) festivaldagen op N1, geen 3 of 4 festivaldagen op de Polderheuvel in Tuinen van West en geen Solstice, Georgie's en Landjuweel op Ruigoord. Meer over festivallawaai in onze woonomgeving op GeenN1.nl

7 april 2020 - Dit weekend tijdelijke opheffing stremming sluisjes

De doorvaart van de Boezembrug over Zijkanaal F is tijdens de bouwwerkzaamheden van de nieuwe brug afgesloten in verband met de veiligheid. 

Zolang de doorvaart is afgesloten kunnen wij gebruik maken van de tijdelijke steiger bij het oude gemaal, die speciaal voor ons is aangelegd. Zodra bekend is wanneer de nieuwe brug open gaat, brengt de omgevingsmanager van De Nieuwe N200 ons hiervan op de hoogte.

Dit weekend organiseert de aannemer een doorvaarmogelijkheid voor de bewoners van Zijkanaal F. Dit is van vrijdagavond 10 april (18:00 uur) tot dinsdagochtend 14 april (06:30 uur).

6 maart 2020 - Stilte! En helaas geen ALV

Met de lockdown is er stilte in onze woonomgeving, geen vliegtuigen! We horen de wind en de vogels. Het is een wonder.

Maar de lockdown betekent ook dat onze Algemene Ledenvergadering (ALV) dit voorjaar niet kan doorgaan. We richten ons op een datum in het najaar.